WTS these cool stuff

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • WTS these cool stuff

   WGB +9 15 light 20 devil rest bad : start price 18 wons
   WGB +9 10 abs hp 10 devil 10 fire 10 magic res 6 light : start price 11 wons
   LES +9 immune 8 int 8 vit rest bad : start price 6 wons
   HTN +9 1,5hp 8 blackout 20 reg hp 5 abs sp : start price 15 wons
   HTN +9 20 yang 10 sp abs rest bad : start price 13 wons
   lpa +9 2k hp 10 abs 10 arrow st +4 : start price 8 wons
   lpa +9 1,5 hp 15sw 15 2hand st +4 : start price 10 wons
   Fear mask +9 10 wind 10 devil 10 avoid arrow : start price 15 wons
   bambo shoes 20 yang : stat price 1 wons
   battle +9 clean : 80kk
   200x moon lights : 6 wons

   pm here or in game roadto99wons
  • JRock wrote:

   WGB +9 15 light 20 devil rest bad : start price 18 wons
   WGB +9 10 abs hp 10 devil 10 fire 10 magic res 6 light : start price 11 wons
   LES +9 immune 8 int 8 vit rest bad : start price 6 wons
   HTN +9 1,5hp 8 blackout 20 reg hp 5 abs sp : start price 15 wons
   HTN +9 20 yang 10 sp abs rest bad : start price 13 wons
   l̶p̶a̶ ̶+̶9̶ ̶2̶k̶ ̶h̶p̶ ̶1̶0̶ ̶a̶b̶s̶ ̶1̶0̶ ̶a̶r̶r̶o̶w̶ ̶s̶t̶ ̶+̶4̶ ̶:̶ ̶s̶t̶a̶r̶t̶ ̶p̶r̶i̶c̶e̶ ̶8̶ ̶w̶o̶n̶s̶
   lpa +9 1,5 hp 15sw 15 2hand st +4 : start price 10 wons
   Fear mask +9 10 wind 10 devil 10 avoid arrow : start price 15 wons
   bambo shoes 20 yang : stat price 1 wons
   battle +9 clean : 80kk
   200x moon lights : 6 wons

   pm here or in game roadto99wons
  • JRock wrote:

   JRock wrote:

   ̶W̶G̶B̶ ̶+̶9̶ ̶1̶5̶ ̶l̶i̶g̶h̶t̶ ̶2̶0̶ ̶d̶e̶v̶i̶l̶ ̶r̶e̶s̶t̶ ̶b̶a̶d̶ ̶:̶ ̶s̶t̶a̶r̶t̶ ̶p̶r̶i̶c̶e̶ ̶1̶8̶ ̶w̶o̶n̶s̶
   WGB +9 10 abs hp 10 devil 10 fire 10 magic res 6 light : start price 11 wons

   LES +9 immune 8 int 8 vit rest bad : start price 6 wons
   HTN +9 1,5hp 8 blackout 20 reg hp 5 abs sp : start price 15 wons
   HTN +9 20 yang 10 sp abs rest bad : start price 13 wons
   l̶p̶a̶ ̶+̶9̶ ̶2̶k̶ ̶h̶p̶ ̶1̶0̶ ̶a̶b̶s̶ ̶1̶0̶ ̶a̶r̶r̶o̶w̶ ̶s̶t̶ ̶+̶4̶ ̶:̶ ̶s̶t̶a̶r̶t̶ ̶p̶r̶i̶c̶e̶ ̶8̶ ̶w̶o̶n̶s̶
   lpa +9 1,5 hp 15sw 15 2hand st +4 : start price 10 wons
   Fear mask +9 10 wind 10 devil 10 avoid arrow : start price 15 wons
   bambo shoes 20 yang : stat price 1 wons
   battle +9 clean : 80kk
   200x moon lights : 6 wons

   pm here or in game roadto99wons

  • JRock wrote:

   JRock wrote:

   JRock wrote:

   ̶W̶G̶B̶ ̶+̶9̶ ̶1̶5̶ ̶l̶i̶g̶h̶t̶ ̶2̶0̶ ̶d̶e̶v̶i̶l̶ ̶r̶e̶s̶t̶ ̶b̶a̶d̶ ̶:̶ ̶s̶t̶a̶r̶t̶ ̶p̶r̶i̶c̶e̶ ̶1̶8̶ ̶w̶o̶n̶s̶
   WGB +9 10 abs hp 10 devil 10 fire 10 magic res 6 light : start price 11 wons

   ̶L̶E̶S̶ ̶+̶9̶ ̶i̶m̶m̶u̶n̶e̶ ̶8̶ ̶i̶n̶t̶ ̶8̶ ̶v̶i̶t̶ ̶r̶e̶s̶t̶ ̶b̶a̶d̶ ̶:̶ ̶s̶t̶a̶r̶t̶ ̶p̶r̶i̶c̶e̶ ̶6̶ ̶w̶o̶n̶s̶
   HTN +9 1,5hp 8 blackout 20 reg hp 5 abs sp : start price 15 wons
   HTN +9 20 yang 10 sp abs rest bad : start price 13 wons
   l̶p̶a̶ ̶+̶9̶ ̶2̶k̶ ̶h̶p̶ ̶1̶0̶ ̶a̶b̶s̶ ̶1̶0̶ ̶a̶r̶r̶o̶w̶ ̶s̶t̶ ̶+̶4̶ ̶:̶ ̶s̶t̶a̶r̶t̶ ̶p̶r̶i̶c̶e̶ ̶8̶ ̶w̶o̶n̶s̶
   lpa +9 1,5 hp 15sw 15 2hand st +4 : start price 10 wons
   Fear mask +9 10 wind 10 devil 10 avoid arrow : start price 15 wons
   bambo shoes 20 yang : stat price 1 wons
   battle +9 clean : 80kk
   200x moon lights : 6 wons

   pm here or in game roadto99wons


  • JRock wrote:

   JRock wrote:

   JRock wrote:

   JRock wrote:

   ̶W̶G̶B̶ ̶+̶9̶ ̶1̶5̶ ̶l̶i̶g̶h̶t̶ ̶2̶0̶ ̶d̶e̶v̶i̶l̶ ̶r̶e̶s̶t̶ ̶b̶a̶d̶ ̶:̶ ̶s̶t̶a̶r̶t̶ ̶p̶r̶i̶c̶e̶ ̶1̶8̶ ̶w̶o̶n̶s̶
   WGB +9 10 abs hp 10 devil 10 fire 10 magic res 6 light : start price 11 wons

   ̶L̶E̶S̶ ̶+̶9̶ ̶i̶m̶m̶u̶n̶e̶ ̶8̶ ̶i̶n̶t̶ ̶8̶ ̶v̶i̶t̶ ̶r̶e̶s̶t̶ ̶b̶a̶d̶ ̶:̶ ̶s̶t̶a̶r̶t̶ ̶p̶r̶i̶c̶e̶ ̶6̶ ̶w̶o̶n̶s̶
   HTN +9 1,5hp 8 blackout 20 reg hp 5 abs sp : start price 15 wons
   HTN +9 20 yang 10 sp abs rest bad : start price 13 wons
   l̶p̶a̶ ̶+̶9̶ ̶2̶k̶ ̶h̶p̶ ̶1̶0̶ ̶a̶b̶s̶ ̶1̶0̶ ̶a̶r̶r̶o̶w̶ ̶s̶t̶ ̶+̶4̶ ̶:̶ ̶s̶t̶a̶r̶t̶ ̶p̶r̶i̶c̶e̶ ̶8̶ ̶w̶o̶n̶s̶
   lpa +9 1,5 hp 15sw 15 2hand st +4 : start price 10 wons
   Fear mask +9 10 wind 10 devil 10 avoid arrow : start price 15 wons
   bambo shoes 20 yang : stat price 1 wons
   battle +9 clean : 80kk
   ̶2̶0̶0̶x̶ ̶m̶o̶o̶n̶ ̶l̶i̶g̶h̶t̶s̶ ̶:̶ ̶6̶ ̶w̶o̶n̶s̶

   pm here or in game roadto99wons  • JRock wrote:

   JRock wrote:

   JRock wrote:

   JRock wrote:

   JRock wrote:

   ̶W̶G̶B̶ ̶+̶9̶ ̶1̶5̶ ̶l̶i̶g̶h̶t̶ ̶2̶0̶ ̶d̶e̶v̶i̶l̶ ̶r̶e̶s̶t̶ ̶b̶a̶d̶ ̶:̶ ̶s̶t̶a̶r̶t̶ ̶p̶r̶i̶c̶e̶ ̶1̶8̶ ̶w̶o̶n̶s̶
   ̶W̶G̶B̶ ̶+̶9̶ ̶1̶0̶ ̶a̶b̶s̶ ̶h̶p̶ ̶1̶0̶ ̶d̶e̶v̶i̶l̶ ̶1̶0̶ ̶f̶i̶r̶e̶ ̶1̶0̶ ̶m̶a̶g̶i̶c̶ ̶r̶e̶s̶ ̶6̶ ̶l̶i̶g̶h̶t̶ ̶:̶ ̶s̶t̶a̶r̶t̶ ̶p̶r̶i̶c̶e̶ ̶1̶1̶ ̶w̶o̶n̶s̶

   ̶L̶E̶S̶ ̶+̶9̶ ̶i̶m̶m̶u̶n̶e̶ ̶8̶ ̶i̶n̶t̶ ̶8̶ ̶v̶i̶t̶ ̶r̶e̶s̶t̶ ̶b̶a̶d̶ ̶:̶ ̶s̶t̶a̶r̶t̶ ̶p̶r̶i̶c̶e̶ ̶6̶ ̶w̶o̶n̶s̶
   HTN +9 1,5hp 8 blackout 20 reg hp 5 abs sp : start price 15 wons
   HTN +9 20 yang 10 sp abs rest bad : start price 13 wons
   l̶p̶a̶ ̶+̶9̶ ̶2̶k̶ ̶h̶p̶ ̶1̶0̶ ̶a̶b̶s̶ ̶1̶0̶ ̶a̶r̶r̶o̶w̶ ̶s̶t̶ ̶+̶4̶ ̶:̶ ̶s̶t̶a̶r̶t̶ ̶p̶r̶i̶c̶e̶ ̶8̶ ̶w̶o̶n̶s̶
   lpa +9 1,5 hp 15sw 15 2hand st +4 : start price 10 wons
   Fear mask +9 10 wind 10 devil 10 avoid arrow : start price 15 wons
   bambo shoes 20 yang : stat price 1 wons
   battle +9 clean : 80kk
   ̶2̶0̶0̶x̶ ̶m̶o̶o̶n̶ ̶l̶i̶g̶h̶t̶s̶ ̶:̶ ̶6̶ ̶w̶o̶n̶s̶

   pm here or in game roadto99wons